Landbrugslauget
  Udskriv

Vedtægter for Andelsselskabet LandbrugsLauget a.m.b.a.


Senest ændret efter generalforsamling 20. juni 2020

Vedtægter for Andelsselskabet LandbrugsLauget a.m.b.a. 


senest ændret efter generalforsamling 14. juni 2020

§ 1 - Selskabets navn 
Andelsselskabets navn er LandbrugsLauget a.m.b.a., herefter kaldet selskabet. Selskabet har hjemsted i Fakse kommune.  
 
§ 2 - Selskabets formål 
Selskabets formål er: 
- at drive erhvervsmæssigt, økologisk landbrug efter andelshavernes behov, således at gårdens produktion først og fremmest afsættes til andelshaverne. 
- at produktionen planlægges i et samspil mellem andelshavere og tilknyttede personer med landbrugsfaglige kvalifikationer. 
- at samle landmænd og forbrugere om fælles interesser for lokal fødevareproduktion, fødevarekvalitet, natur- og miljøhensyn, dyrevelfærd, solidaritet og demokrati. 
- at give forbruger-andelshaverne adgang til og indsigt i landbruget og produkternes oprindelse og fremstillingsproces. 
- at drive et frugtbart økologisk og etisk forsvarligt landbrug til gavn for andelshaverne og det omgivende samfund (statens regler for økologisk jordbrug skal overholdes). 
- at bringe landbrugsjord ud af økonomisk spekulation. 
- at sikre landmænd rimelige økonomiske vilkår og arbejdsforhold. 
- at tilstræbe forbedring af natur, miljø og kvalitet i forhold til dyrkede og videresolgte produkter, dyrehold, jorden og gården. 

§ 3 - Andelshaverne og repræsentation 
Stk. 1 Alle personer kan blive andelshaver i selskabet. Kun myndige andelshavere har stemmeret.  
Stk. 2 Institutioner og selskaber (juridiske personer) kan være andelshaver og have stemmeret, men er underlagt visse begrænsninger for benyttelse af gården, jf. Husorden for Brinkholm. Institutioners og selskabers medlemskab skal godkendes af og aftales nærmere med bestyrelsen. Antallet af andele på juridiske personer begrænses til max. 5% af det samlede antal andele. 
Stk. 3 Hver andelshaver kan højest have andelsbeviser til et samlet beløb af kr. 100.000 og er repræsenteret med én stemme hver, uanset mængden af andelsbeviser, når blot det samlede beløb er minimum kr. 5.000. 
Stk. 4 Enhver myndig andelshaver kan give fuldmagt til en anden myndig andelshaver. Ingen kan være befuldmægtiget for mere end én andelshaver. 

§ 4 - Hæftelse 
Stk. 1 Selskabet har begrænset ansvar. Andelshavere hæfter højst med sin andel for selskabets økonomiske forpligtelser. Denne hæftelse kan kun gøres gældende mod selskabet eller selskabets bo.  
Stk. 2 Selskabet kan aldrig hæfte for andelshavere. Andelshavere kan aftage selskabets produktion, men har ikke ret til selskabets ejendom eller driftsmidler.

§ 5 - Andelsbeviser 
Stk. 1 Privatpersoner og juridiske personer kan træde ind i selskabet som andelshavere ved at købe et andelsbevis, såfremt et sådant er ledigt. Andele koster 5.000 kr. 
Stk. 2 Ekstraordinære andelsbeviser er tidligere udsted til andelshavere, der i forvejen havde et andelsbevis på mindst kr.5000. Denne type andelsbeviser sælges ikke mere. 
Stk. 3 Selskabet skal bruge andelskapitalen til at erhverve fast landbrugsejendom og til driftskapital i landbruget. 
Stk. 4 Salg eller bortgivelse af andele og ekstraordinære andele kan foregå udenom bestyrelsen, så længe der gives skriftlig besked til foreningen, således at foreningen til enhver tid er bekendt med navne og adresser på andelshavere. Ved manglende registrering er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen og andre arrangementer afholdt af foreningen. 
Stk. 5 Bestyrelsen bemyndiges til at opkøbe andele fra andelshavere, som ønsker at sælge deres andel. Andelene kan opkøbes til et afrundet beløb lidt over andelsværdien (se stk. 7) – dog højst til den pålydende værdi. De opkøbte andele må ikke sælges med tab, men kan videresælges til en pris under den pålydende værdi til personer, som allerede har en andel. Nye andelshavere må betale pålydende værdi. Bestyrelsen må højst besidde 20 andele på én gang, og disse giver ikke stemmeret på generalforsamlinger. 
Stk. 6 Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at eksklusion af andelshavere kan ske, hvis andelshaveren gentagne gange modarbejder selskabets interesser og intentioner eller gentagne gange overtræder husordenen. Selskabet er i dette tilfælde pligtig til at indløse ekskluderedes andelsbevis til andelsværdien senest 1 år efter eksklusionen. 
Stk. 7 I forbindelse med årsregnskabet beregnes hvert år værdien af en andel (andelsværdien). Denne beregnes som egenkapitalen (eksklusive andelene) divideret med antallet af andele.

§ 6 - Generalforsamlingen 
Stk. 1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal virke for selskabets idegrundlag.  
Stk. 2 Der afholdes en generalforsamling hvert år ultimo maj eller i juni.
Stk. 3 Afgørelser træffes – medmindre andet er bestemt i vedtægten – ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Afstemningen skal være skriftlig, hvis mindst 1 af de fremmødte andelshavere kræver dette. Enhver personlig andelshaver er valgbar til selskabets organer. 
Stk. 4 Bestyrelsen arrangerer og indkalder til generalforsamling med mindst syv ugers varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst:  
Valg af stemmetællere. 
Valg af 2 ordstyrere. 
Valg af 2 referenter. 
Beretningen om det forgangne år fremlægges til godkendelse. 

Det seneste årsregnskab fremlægges til godkendelse. 

Selskabets økonomiske situation i indeværende år beskrives. 
Behandling af indkomne forslag. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
Valg af 2 interne revisorer og suppleant. 

Valg af eksterne revisorer. 

Stk. 5 Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen 25 dage forud for mødet for at kunne behandles på generalforsamlingen. 14 dage før generalforsamlingen kan de indkomne forslag rekvireres og/eller ses på hjemmesiden.  
Stk. 6 Beslutninger om vedtægtsændringer skal træffes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af afgivne stemmer, idet blanke og ugyldige stemmer ikke indregnes (dette gælder dog ikke § 2 og § 12, hvorom der gælder særskilte regler, beskrevet i § 12).  
Stk. 7 De interne revisorer skal tilse, at bestyrelsen arbejder for at efterleve beslutninger truffet af generalforsamlingen og budgetmødet. De interne revisorer kan efter eget ønske vælge at deltage i bestyrelsens møder, men har ingen stemmeret. Såvel indkaldelser til som referater af bestyrelsesmøder tilgår de interne revisorer. 
Stk. 8 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på begæring af enten mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 andelshavere. Udsendelse af indkaldelse og dagsorden skal ske senest 14 dage før afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest to måneder efter begæringens modtagelse. 

§ 7 - Bestyrelsen 
Stk. 1 Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger en tegnende landmand med titel af direktør (herefter kaldet TL), TL deltager i bestyrelsesmøder. Suppleanter forventes at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. TL og formanden tegner selskabet hver for sig. Det forudsættes, at økonomien styres efter indbyrdes konsultation mellem TL og formanden. TL kan ikke være bestyrelsesformand. Bestyrelsen kan på en generalforsamling foreslå maksimalt 2 personer i eller
uden for kredsen af andelshavere som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer. Ingen af de 2 kan vælges til formandsposten. Disse 2 personer vælges ud fra særlige kompetencer indenfor økonomi, virksomhedsledelse, afsætning eller lignende. Disse 2 personer afsættes tillige af en generalforsamling. 
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastlægger retningslinier for, at selskabet kan nå sine mål. Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit.  
Stk. 3 Bestyrelsen arbejder for at knytte forbrugernes ønsker til landbruget sammen med selskabets krav til økonomisk bæredygtighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og træffer beslutninger, som ikke særligt er henlagt til generalforsamlingen. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året og er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Stk. 4 Bestyrelsen træffer beslutninger om optagelse af lån og kreditter. Bestyrelsen sørger for, at den nødvendige driftskapital og kassekredit over for leverandører stilles til driftsledelsens rådighed. Bestyrelsen er forpligtet til at holde sig underrettet om selskabets drift og økonomiske situation.  
Stk. 5 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen, således at der hvert år vælges mindst 3 medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan forekomme. Valget foregår skriftligt. Hver stemmeberettiget andelshaver har i alt et antal stemmer, der svarer til antallet af kandidater, der skal vælges, og kan højst afgive 1 stemme pr. opstillet kandidat. 
Stk. 6 Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere i LandbrugsLauget. 
Stk. 7 Bestyrelsesmøderne er åbne for alle andelshavere og annonceres senest 1 uge før på den interne hjemmeside. Ikke-valgte andelshavere har kun taleret med ordstyrerens accept og kan udelukkes fra personfølsomme dagsordenspunkter.


§ 8 - Driftsledelsen 
Stk. 1 Driftsledelsen udgøres af den/de ansatte landmand (landmænd). TL gives alene bestemmende indflydelse i driftsledelsen. 
Stk. 2 TL er ansvarlig over for bestyrelsen for planlægning af drift, vedligeholdelse af produktionsapparatet og udførelse af det daglige arbejde – herunder at sikre andelshaverne adgang til landbruget, jf. § 2. 
Stk. 3 Driftsledelsen udarbejder et overslag over kommende produktion.  
Stk. 4 Driftsledelsen holder bestyrelsen underrettet om alle væsentlige eller principielle forhold og er forpligtet til at efterkomme bestyrelsens forskrifter. 
Stk. 5 For at kunne ansættes som landmand i LandbrugsLauget skal man købe en andel à 5.000 kr. og kunne opfylde de til enhver tid gældende betingelser i lovgivningen for at kunne erhverve sig landbrugsejendom som den ejendom LandbrugsLauget ejer.  

§9 Budget

Stk. 1 Dato for bestyrelsesmødet, hvor budgettet fastlægges, offentliggøres ved mail til andelshaverne senest 3 uger før mødet afholdes. 
Stk. 2 Andelshavere kan indsende forslag til budgettet senest 2 uger før mødet. Bestyrelsen udarbejder, inden et nyt år begynder, budget, der lægges på den interne hjemmeside. Alle forslag offentliggøres sammen med budgettet og med begrundelse for eventuelle forslag, der ikke er medtaget i budgettet. 
 
§ 10 Regnskabsaflægning

Stk. 1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Bogføringen skal foretages efter almindelige regnskabsprincipper og i henhold til bogføringsloven.

Stk. 3 Den af generalforsamlingen valgte eksterne revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret revisor, skal udarbejde årsrapporten. Årsrapporten forsynes med en påtegning om gennemgang (review).

Stk. 4 Revisor har adgang til alt regnskabsmateriale og korrespondance. Bestyrelsen og driftsledelsen skal bistå revisor med nødvendig information.

Stk. 5 Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og fremlægges med henblik på godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 6 Generalforsamlingen kan vedtage, at årsrapporten skal revideres. En sådan beslutning kan kun gælde fremadrettet.

Stk. 7 Generalforsamlingen kan give bestyrelsen bemyndigelse til at foretage skift af revisor.

§ 11 - Lånoptagelse og overskudsfordeling 
Stk. 1 Selskabets drift, nyanskaffelser, nybygning eller ombygning finansieres ved optagelse af lån med pant i fast ejendom efter bestyrelsens og driftsledelsens beslutning. Selskabets gæld må ikke overskride selskabets til en hver tid opgjorte aktiver.  
Stk. 2 Selskabets overskud skal først bruges til at konsolidere selskabet, dernæst til at give andelshaverne rabat på indkøbte varer og indrette faciliteter på gården til andelshaverne og for det fjerde til beslægtede, velgørende formål, jf. § 2. Bestyrelsen stiller forslag om anvendelse af overskud og forslag til dækning af underskud.

§ 12 - Opløsning af selskabet 
Stk. 1 For at opløse selskabet skal forslaget være vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Forsamlingerne skal afholdes med mindst 1 og højst 6 måneders mellemrum. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst en måneds varsel. Forslaget skal vedtages med mindst 4/5 af de afgivne stemmer ved såvel første som anden samling. Den samme procedure gælder ved forslag om ændring af § 2 og § 12. 
Stk. 2 Er opløsningen vedtaget, nedsættes et likvidationsudvalg, som ikke behøver at være andelshavere i selskabet. Likvidationsudvalget afhænder selskabets aktiviteter på bedst mulige vilkår. Fremkommer likvidationen med et underskud, dækkes dette kollektivt af andelshaverne med deres andel, jf. § 4. Forekommer et overskud, disponerer generalforsamlingen over midlerne, jf. § 11 stk. 2.  
Stk. 3 Selskabet er opløst, når generalforsamlingen har godkendt likvidationsregnskabet og overskud/underskud er fordelt. 
Stk. 4 Såfremt og i det omfang der ikke ved en solvent opløsning af foreningen kan opnås fuld dækning til andelshaverne incl. landmænd for disses oprindeligt indskudte beløb, skal der ikke umiddelbart foretages en forholdsmæssig udlodning af det resterende likvidationsprovenu, idet der i stedet skal ske en forlods udlodning til landmænd ansat efter de oprindelige vedtægter, således at hver af disse forlods skal modtage et beløb på op til kr. 95.000,00, og såfremt der herefter er midler til overs, skal der, for så vidt angår dette restbeløb, herefter ske en sædvanlig forholdsmæssig udlodning til andelshavere og landmænd.

§ 13 - Tvister 
Stk. 1 Ved uoverensstemmelse mellem selskabet på den ene side og en eller flere andelshavere på den anden side skal bestyrelsen søge forlig. Er dette ikke muligt, afgøres tvist ved voldgiftskendelse. Enhver af parterne vælger en voldgiftsmand, som i fællesskab udpeger en jurist til opmand. 
Stk. 2 Når den ene part har valgt sin voldgiftsmand, skal dette meddeles den anden part via anbefalet brev, hvorefter han har 8 dage til at udse sin voldgiftsmand. Har den anden part ikke valgt sin voldgiftsmand inden 8 dage, skal den første part vælge andenpartens voldgiftsmand. Hver af parterne har kun ret til 2 gange skriftligt at fremsætte bemærkninger og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sit indlæg. Overskrides fristen, fortabes retten til genmæle. Voldgiftsretten kan dog forlænge denne frist og om nødvendigt kræve mundtlig forhandling i sagen.  
Stk. 3 Når voldgiftsmændene har optaget sagen til kendelse, er de forpligtet til inden 4 uger at afsige kendelse. Voldgiftskendelsen er endelig og kan ikke ankes til domstol. 
Stk. 4 Voldgiftsretten skal tillige afgøre, hvem der skal betale voldgiftsagens samlede omkostninger, herunder honorar. 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 17. juni 2001, med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne 15. juni 2002, 15. juni 2003, 13. juni 2004, 12. juni 2005, 18. juni 2006, 22. juni 2008, 21. juni 2009, 25. oktober 2009, 20. juni 2010 og 21. november 2010, 11. juni 2011, 10. juni 2012, 29. juni 2014, 11. juni 2017, 16. juni 2019, 14. juni 2020.


Redigeret af: bodil